Privacy & Disclaimer

visual

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

> Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
> Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

> Uw naam, adres en woonplaats
> Uw geboortedatum
> De datum van de behandeling
> Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
> De kosten van het consult

Aansprakelijkheid 
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Praktijk voor Lijf en Leven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Praktijk voor Lijf en Leven behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

© Copyright 
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Praktijk voor Lijf en Leven of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Praktijk voor Lijf en Leven en vrijwaren Praktijk voor Lijf en Leven derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Praktijk voor Lijf en Leven worden verveelvoudigd.

Downloads

Inspiratie